Nederlands

Un Korsou Hustu, een eerlijk Curaçao

Omayra staten fotoHet is de visie voor de toekomstige ontwikkeling van Curaçao. Deze nieuwe visie is besproken met een groep van 30 mensen uit alle gelederen van de bevolking. Zij hebben de visie gelezen, aangepast en van commentaar voorzien.

Curaçao heeft sinds haar geboorte als land op 10 oktober 2010 geen visie gehad. Zonder visie kan Curaçao geen stap vooruit en blijven we rondlopen in cirkels, elkaar aanvallen en achteruit kijken. Met de presentatie van de visie Un Korsou Hustu, wordt de dialoog opgestart over de toekomst van Curaçao, een eerlijke toekomst waar iedereen meetelt. Daarom is Korsou Hustu gelijk aan Korsou Huntu (Curaçao van allemaal samen).

Omayra V. E. Leeflang

__________________________________________________________________________________________________________

Un Korsou Hustu. Wat is het?

Un Korsou Hustu is vergelijkbaar met een boom die in een vruchtbare bodem bloeit en vruchten draagt.

De wortels zijn onze senioren die zorgen voor de verankering van de boom.

De stam vertegenwoordigt onze kinderen, jongeren en arbeidsactieve burgers die gezond, opgeleid, solidair en productief zijn.

De kroon van de boom draagt de vruchten van welzijn omdat de boom gezond is en de economie groeit.

De vruchtbare bodem waarin de boom geplant staat is de gezonde economie die noodzakelijk is voor groei en bloei van de boom.

Visie

Een visie is een algemene voorstelling van de toekomst. Het geeft aan waarvoor de mensen uit de organisatie gaan, wat hun toekomstdroom is.

Note: Kòrsou Hustu is dus geen merk, maar een verklaring van betrokkenen die uitnodiging voor een duurzame relatie. Een merk daarentegen is een woord of afbeelding die men gebruikt voor een bepaald handelsdoel.

 

Voorwoord

Sinds de geboorte van het nieuwe land Curaçao hebben steeds meer burgers het gevoel, dat we in een vreselijk oneerlijke, onrechtvaardige en mensonwaardige maatschappij leven.

Iedereen begrijpt dat na het financieel debacle van de eerste regering van Curaçao, die het voor elkaar kreeg om Curaçao na een gezonde financiële startpositie te manoeuvreren in een perfecte storm, er maatregelen moeten worden genomen om orde op zaken te stellen. Maar dat dan gekozen wordt om de gepensioneerden de kop van jut te maken met een ‘pensioendiefstal’ van 10% en prepenshonado’s 30% van hun AOV te ontnemen; de economie zodanig te mishandelen dat er een jeugdwerkloosheid van 37% uitkomt en tenslotte professionals die rechtszaken hebben gewonnen tegen de regering voor
tientallen duizenden guldens moeten doorstrijden terwijl ze alle rechtszaken hebben gewonnen is een duidelijk bewijs van oneerlijke keuzes en onrechtmatig handelen van de overheid. Inhustisia. De burger is dus met recht boos! Gefrustreerd!

Hoe komen we hier uit?

Met een visie natuurlijk. Un Kòrsou Hustu is een visie die ons weer wil laten geloven in een leefbaar Curaçao; een Curaçao voor iedereen, een Curaçao waar wij de bestuurders weer kunnen vertrouwen en weer voelen dat we allemaal Yu di Kòrsou zijn als we ons Yu di Kòrsou voelen; een Curaçao waar op transparante manier besluiten worden genomen door de overheid; een Curaçao gebaseerd op de principes van gelijkheid, solidariteit en integriteit, een Curaçao met een duidelijke visie en een Curaçao dat ergens naartoe gaat.

Probleemstelling
Gepensioneerden

In 2013 werd Curaçao opgeschrikt door een van de meest grove discriminatoire maatregelen in de moderne geschiedenis van het land op het moment dat de regering samen met een meerderheid van het Parlement instemde met de wet Basisverzekering Ziektekosten.

Deze wet introduceerde een premie van 10% over alle inkomstenbronnen van de gepensioneerden, terwijl de premie van de werkenden werd verdeeld tussen de werknemer en de werkgever met het gevolg dat de werknemer slechts 3% van het besteedbaar inkomen betaalde. Daar bovenop hoeft de werknemer geen premie te betalen over andere inkomstenbronnen zoals huurinkomsten van een appartement, rente op spaargelden etc.

Hoewel de gepensioneerden op alle mogelijke manieren tegen deze discriminatoire wet hebben geprotesteerd: vooraf door vergaderingen met de regering en parlement; manifestaties op verschillende momenten; protestbrieven etc, heeft dit niet geleid tot enige aanpassing. Loze beloften dat de premie zou worden verlaagd en dat er een soort gliding scale zou worden ingevoerd waren bewijs van een knagend geweten van bestuurders dat echter niet kon worden ondersteund door karakter en daadkracht om de premie te verlagen.

Uiteindelijk heeft het Statenlid Omayra Leeflang een werkgroep opgericht die de gang naar de rechter heeft voorbereid en met zowel financiële steun van een grote groep gepensioneerden is de zaak momenteel voor de rechter.

 Discriminatie en uitbuiting van gepensioneerden is wettelijk een feit op Curaçao
met de invoering van de Basisverzekering Ziektekosten

Jeugdwerkloosheid

Een tweede schrikbeeld is de publicatie van het CBS dat de jeugdwerkloosheid is gestegen tot 37%, een stijging van 13% in vergelijking met de afgelopen 5 jaren. Het is onvoorstelbaar dat op Curaçao niet een topoverleg, niet een nationale dialoog of noodtoestand is uitgeroepen om dit alarmerend probleem op te lossen. Dat criminaliteit hoogtij viert is dan ook niet vreemd.

In 2007 werd de Baseline studie criminaliteit uitgegeven van de Faber organisatievernieuwing BV en de Vrije Universiteit Amsterdam, Criminaliteit en Rechtshandhaving Curaçao en Bonaire. Deze studie onderschrijft de relatie tussen falende economie en de aantrekkingskracht van criminele netwerken op jongeren.

Een laatste factor is gelegen in de instabiele economische situatie van de eilanden. De wervingskracht van criminele netwerken op kansarme jongeren om een alternatieve loopbaan in het drugsmilieu te starten is groot. (Pg 24)

This contrast between high poverty rates and high per capita GDP highlights a severe rate of inequality, which directly results in sharp increase in crime rates. Bron: Curacao’s economic Development Potential, Steven Martina, 2013.

Het is volstrekt onvoorstelbaar dat er niet met spoed een noodplan aanpak jeugdwerkloosheid is opgezet. Artikel 20 van de Staatsregeling van Curaçao bepaalt dat het bevorderen van voldoende werkgelegenheid een voorwerp van zorg is van de overheid.

Jacht op professionals

Regeringen vanaf 2010 hebben zich tenminste schuldig gemaakt aan de schending van drie basisprincipes van behoorlijk bestuur bij ontslag van een groot aantal professionals bij overheidsbedrijven, stichtingen en overheidsdiensten; alleen maar omdat zij ‘de rug’ recht hebben gehouden en integer zijn gebleven ondanks alle bedreigingen.

De geschonden beginselen van behoorlijk bestuur zijn op zijn minst deze maar niet exclusief:

1. Verbod van détournement de pouvoir. Een bestuursorgaan mag de hem geattribueerde of gedelegeerde bevoegdheid alleen gebruiken voor het doel waarvoor die bevoegdheid is
gegeven

2. Zorgvuldigheidsbeginsel. De overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden en nemen: correcte behandeling van de burger, zorgvuldig onderzoek naar de feiten en belangen, procedure goed volgen en deugdelijke besluitvorming.

3. Fair-play-beginsel. De overheid moet zich onpartijdig opstellen bij het nemen van een besluit en moet de noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht nemen.

Deze braindrain door de jacht op integere professionals is niet alleen onrecht tegen de professionals maar ook onrecht tegenover de behoefte aan kader dat het nieuwe autonome
land Curaçao nodig heeft in haar opbouw.

Kiezers en burgers tellen alleen tijdens verkiezingen

Kiezers hebben het gevoel dat ze niet meer tellen nadat politici door middel van hun stem in het bestuur en parlement zitten. Teveel besluiten worden genomen ten gunste van friends and families; vragen van volksvertegenwoordigers/ Statenleden worden niet beantwoord; gepensioneerden worden niet gehoord ook niet als ze de straat op gaan; (jeugd)werkelozen hebben geen stem en ook adviezen van de ombudsman hebben geen gevolg.

Conclusie

Burgers ervaren dat ze slachtoffer zijn van systematisch institutioneel onrecht vooral door bestuurders. Deze ervaring met sociaalbestuurlijk onrecht heeft sociaal-emotioneel-economische gevolgen voor Curaçao t.w.: de economie krimpt, de werkloosheid en armoede stijgen en er is veel boosheid, frustratie, moedeloosheid en wantrouwen in de toekomst van het land.

Un Korsou Hustu geeft hoop

Het begrip

Hustu, rechtvaardig, righteous
Righteousness:

“a concern for justice, peace, and genuine respect for people”

Synoniemen: Billijkheid 2) Eerlijkheid 3) Gerechtigheid 4) Recht 5) Redelijkheid 6) Voorrecht.

Un Kòrsou Hustu is een leefbaar land, waar iedereen meetelt en het bestuur van het land beslissingen neemt op basis van gelijkheid, solidariteit en integriteit.

Gepensioneerden als inspiratie voor Korsou Hustu

 Penshonado’s will be silent no more.

penshonadoDe sociaal-economische en politieke macht van de penshonado’s wordt zichtbaar.
Discriminatie van penshonado’s door financiële uitbuiting kan niet meer.
Onteigening van het pensioen kan niet meer.
Negeren van de stem van de penshionado’s in beleidsbeslissingen kan niet meer.
Financiële mishandeling van penshionado’s kan niet meer.
Politieke uitsluiting van penshonado’s kan niet meer.
Economische uitbuiting van penshonado’s kan niet meer.

Enkele eigenschappen van Un Korsou Hustu

– In Un Kòrsou Hustu hebben burgers meer inspraak in het bestuur van het land ook na
verkiezingen door de invoering van het burgerinitiatief en wet bescherming klokkenluiders. Terwijl de overheid een patiëntenverenging subsidieert.

– Un Kòrsou Hustu heeft een economie gebaseerd op een natuurlijke verbinding tussen de mens en zijn sociale omgeving volgens het principe van People, Planet, Profit.

– Un Kòrsou Hustu heeft een integrale benadering van economie-onderwijs-arbeidsmarkt-sociale zekerheid.

Een zeer belangrijk instituut is dan ook: Het sociaal-economisch-cultureel planbureau (SECP).Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een interdepartementaal, wetenschappelijk instituut, dat – gevraagd en ongevraagd – sociaal-economisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. Het SCP rapporteert aan de regering, het Parlement, de ministeries en maatschappelijke en overheidsorganisaties. Het SCP valt formeel onder de verantwoordelijkheid van de ministers van Volksgezondheid, onderwijs, sociale ontwikkeling en economie. Er is immers geen sociale ontwikkeling mogelijk zonder
economische ontwikkeling.

Beleid en wetgeving zoals gemaakt in het geval van de BVZ en de verhoging van de AOV-leeftijd zonder overgangsperiode waarop de overheid zonder blikken of blozen stelt dat het de macro-economische effecten niet heeft geanalyseerd zijn onmogelijk. De regering beseft terdege dat de macro-economische effecten onvoldoende zijn geanalyseerd. Bron: Landsbesluit premie etc . Basisverzekering Ziektekosten: PB 2013, no 4.

– In Un Kòrsou Hustu kunnen wetten getoetst worden door een constitutioneel hof.

In Un Kòrsou Hustu bestaat er seniorenbeleid, waardoor deze doelgroep gezien en gehoord wordt en haar rechten bij formele wet zijn vastgelegd.

– In Un Kòrsou Hustu is er speciaal beleid voor jeugdwerkgelegenheid. De Jeugdwerkloosheid moet onder de 10% liggen.

– In Un Kòrsou Hustu mag minimumloon geen maximumloon zijn. De werknemer moet een carrièreperspectief hebben. Het is onacceptabel dat een werkende na 30 jaar nog steeds het minimumloon verdient.

– In Un Kòrsou Hustu hebben minderbedeelden (tot naf 1500 per maand) 10 kubieke meter gratis water.

– In Un Kòrsou Hustu bestaat er een verplicht algemeen werknemerspensioen.

– In Un Kòrsou Hustu wordt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap nadrukkelijk bevorderd door de overheid.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

MVO is een integrale visie op de gehele bedrijfsvoering. Een bedrijf, dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen verschillende stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’.

In Un Kòrsou Hustu is er een ‘’ouderen- en kinderenombudsman’’.
(Kan worden toegevoegd als taken van de nationale ombudsman).

– In Un Kòrsou Hustu is er een ‘’klachtenbehandelingbureau’’ voor klachten over overheids-nv’s en stichtingen. Het bureau wordt bekostigd door een vastgestelde bijdrage van de nv’s en stichtingen. Burgers/klanten kunnen bij het bureau terecht voor serviceklachten. Het bureau moet alle uitspraken over onderzochte klachten publiceren. De uitspraak van de klachtenservice is bindend.

– In Un Kòrsou Hustu hebben burgers het recht van een burgerinitiatief.

– In Un Kòrsou Hustu is er een wetenschappelijke onderwijsraad, waarin deskundigen zitten die gevraagd en ongevraagd onderzoek verrichten over de kwaliteit van het onderwijs en de data daarover bijhouden.

– In Un Kòrsou Hustu is er een algemene ziekteverzekering waarin alle burgers participeren en particuliere verzekeringsmaatschappijen ook participeren.

– In Un Kòrsou Hustu wordt de kwaliteit van het onderwijs bepaald door inspectie, controle en metingen.

– In Un Kòrsou Hustu wordt in samenwerking met de partners in het Koninkrijk gestreefd naar het welzijn van de bevolking van Curaçao.

Economie als spil van Un Korsou Hustu

Un Kòrsou Hustu is het uiteindelijke doel waarnaar wij streven. Dit proces moet in beweging gezet worden met de economie als spil.

In Un Kòrsou Hustu moeten we durven om nieuwe economische sectoren te ontwikkelen om groei te bereiken naast de traditionele economische sectoren.

 

De economie zorgt voor investeringen, werkgelegenheid, groei van het BNP, inkomsten voor de overheid en fondsen om het sociale zekerheidsstelsel te kunnen bekostigen.

State of the art.

Huidige bijdrage van economische sectoren

Tourism & Hospitality                                         17%
Financial services                                                 18%
Trade, Transport, Logistics                                 14%
Energy, oil, utilities                                              13%
Real estate & contructions                                  10%
Manufacturing & Maritime                                 7%
Health & education                                               8%
Public sector & tax                                               12%
Agriculture and fishing                                          1%

Economische groei potentieel per sector

Tourism & Hospitality                                           6%
Financial services                                                   4%
Trade, Transport, Logistics                                   8%
Energy, oil, utilities                                                3%
Real estate & contructions                                    2%
Manufacturing & Maritime                                 13%
Health & education                                                3%
Public sector & tax                                                 0%
Agriculture and fishing                                        10%

Nieuwe economische kansen in Un Korsou Hustu

1. Senioren; economische marktkans

De hedendaagse ‘ouderen’ willen niet worden weggezet als versleten en afgedankt, maar zijn juist vitaal, levenslustig. Maar ze geven hun geld niet zó maar uit, zij zijn de kip bovenop de gouden eieren.

De komende jaren bereiken wereldwijd miljoenen babyboomers (geboren 1946-1955) een leeftijd die vroeger ‘pensioen’ en ‘achter de geraniums’ betekende. Veelal hebben ze een afbetaald koophuis, volwassen uitgevlogen kinderen en een aardige spaar/belegcent achter de hand. Bovendien staan ze nog volop in het goede leven. Die aantoonbare feiten maken de seniorenmarkt verrassenderwijs tot dé innovatieplek bij uitstek. In de senioreneconomie zijn – dit in schril contrast met andere sectoren in de volkshuishouding – de koopkracht en het kapitaal namelijk nog ruim voorhanden. Bron: Het grijze goud.

Creatieve ondernemers zien kansen in de steeds groter wordende doelgroep van de senioren. Bijvoorbeeld een Senioren hotel met alle gemakken en zorg binnen bereik.

2. Maritieme sector een kans

De maritieme sector heeft een groeipotentieel van 13% per jaar.

De ontwikkeling van de Curaçaose maritieme sector heeft een potentieel van 10.000 banen in 7 jaar. Bij een investering van $ 250 miljoen publieke financiering en $750 miljoen private investering in:

  1. Scheepsreparatie
  2. Scheepsbouw
  3. Scheepssloperij
  4. Maritieme dienstverlening
  5. Scheepsvaart opleiding
  6. Logistiek

3. Agrarische sector een kans

De agrarische sector heeft een groeipotentieel van 10% per jaar.

De agrarische sector heeft een potentieel van 2000 nieuwe banen bij een investering van PM.

Daarvan moeten 1000 banen gereserveerd worden voor werkloze jongeren.

De economische ontwikkeling op Curaçao, waarin vooral de omvang van de jeugdwerkloosheid jaren hardnekkig hoog is, vereist het treffen van bijzondere maatregelen om tot een oplossing te komen.

De Jeugd Agrarische Brigade is bedoeld om het aantal jeugdige werklozen drastisch te verlagen met minstens 50% maar tegelijkertijd deze verlaging te verbinden aan een economische sector die eveneens hardnekkig achterblijft namelijk de agrarische sector. Tevens zal het produceren in de agrarische sector een positieve invloed hebben op het Bruto Nationaal Product (BNP).

De agrarische sector is bij uitstek geschikt voor praktisch leren en is daarom zeer geschikt voor laag opgeleiden. Curaçao heeft een populatie van 60% laaggeschoolden. Hoewel dit een verlaging in vergelijking met 10 jaar geleden (70%) is het percentage nog steeds erg hoog.

Daarnaast heeft de ontwikkeling van de agrarische sector een enorm groot voordeel voor het sociaal-maatschappelijk welzijn door verlaging van voedselprijzen en de zorg voor voedselgarantie.

Investering publieke sector 12 miljoen per jaar en 15 miljoen eenmalig voor de bouw van een vormingskazerne.

Particuliere investering PM.

Uitvoeringsmodaliteit

De minister-president is de voorzitter van de interministeriële monitorgroep. De regering stelt een voorzitter aan voor de Economic  Development  Board waarin zowel ambtenaren van het ministerie van economische zaken, het bedrijfsleven en een vertegenwoordiger van de vakbond zitting hebben.

schema

SOAW= Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn

Comments are closed